Tượng La Hán

A-la-hán gọi tắt là La-hán, nghĩa là “Bậc đáng được tôn kính”, hay còn gọi là “Tôn giả” ý nói Bậc đầy đủ cả tánh đức

và trí tuệ. Thờ A La Hán diệt trừ sạch bọn giặc phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn hận, tật đố, thân kiến,biên

kiến, hư ngụy, vị kỷ, hẹp hòi, làm phương hại đến sự thanh tịnh an lạc của nội tâm. Do đó, không còn chuyển kiế...

A-la-hán gọi tắt là La-hán, nghĩa là “Bậc đáng được tôn kính”, hay còn gọi là “Tôn giả” ý nói Bậc đầy đủ cả tánh đức

và trí tuệ. Thờ A La Hán diệt trừ sạch bọn giặc phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn hận, tật đố, thân kiến,biên

kiến, hư ngụy, vị kỷ, hẹp hòi, làm phương hại đến sự thanh tịnh an lạc của nội tâm. Do đó, không còn chuyển kiếp

đầu thai thọ khổ luân hồi.

Xem

Tượng La Hán Có 24 sản phẩm.

trên mỗi trang
Đang hiển thị 1 - 12 trong số 24 sản phẩm
Đang hiển thị 1 - 12 trong số 24 sản phẩm