Tượng La Hán AVZ-LH08 Phóng to

Tượng La Hán AVZ-LH08

Sản phẩm mới

Tượng La Hán AVZ-LH08 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu.

Đây là Vị La Hán Khai Tâm

"Vì đời còn lắm tham sân
Cho nên La Hán ...khai tâm để mà..."

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

Xem chi tiết

Thêm thông tin

La Hán là những bậc tu đến không sinh không tử, đã loại bỏ được những phiền não cho mình.

La Hán là các bậc thánh trong đạo Phật đã giác ngộ lí vô ngã (không có cái tôi) và vĩnh viễn giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Thờ A La Hán diệt trừ sạch bọn giặc phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn hận, tật đố, thân kiến,biên kiến, hư ngụy, vị kỷ, hẹp hòi, làm phương hại đến sự thanh tịnh an lạc của nội tâm.

Có tất cả 18 vị la hán, mỗi một vị la hán có 1 phong thái riêng, tư thế riêng trông rất kỳ quái nhưng đó được coi là phong thái tĩnh độ đức phật của các vị la hán khi xuất gia.

18 vị La Hán dạng đúc có phủ men với nhiều kích thước khác nhau.